§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Sklep Alezabawkowo.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb
postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą
elektroniczną przez Sklep Alezabawkowo.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki
zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług
Elektronicznych Sklepu Alezabawkowo.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień
niniejszego Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
o Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144,
poz. 1204 ze zm.),
o Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
o Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września
2016 r. (U. 2016 poz. 1823),
o Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz
inne właściwe przepisy prawa polskiego.


§2
DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE


1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej Alezabawkowo.pl
umożliwiający utworzenie Konta.
2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej Alezabawkowo.pl
umożliwiający złożenie Zamówienia.
3. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie
teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym
informacje o złożonych Zamówieniach.
6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i
otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji
pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.
7. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy
Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
8. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.
9. SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem Alezabawkowo.pl.
10. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCAGrzegorz Buława wykonujący działalność gospodarczą
pod firmą UNIKOD – Grzegorz Buława, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego
do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Sopotnia
Wielka 240, 34-340 Jeleśnia, NIP: 553-216-87-60, REGON: 240720754, adres poczty
elektronicznej (e-mail): sklep@alezabawkowo.pl, numer telefonu: +48 536 053 629.
11. SYSTEM LOJALNOŚCIOWY - Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez
Usługodawcę umożliwiająca uzyskiwanie oraz wymianę przyznawanych w zamian za
dokonywane w Sklepie zakupy punktów na określone Produkty.
12. SYSTEM OPINII - Usługa Elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę,
umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących przebiegu i realizacji transakcji.
13. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą
za pośrednictwem Sklepu.
14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na
rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
15. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi
Elektronicznej.
16. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży
Produktu ze Sprzedawcą.


§3
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA


1. Sklep Alezabawkowo.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów za pośrednictwem sieci
Internet na terenie Polski.
2. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie
wprowadzone na rynek polski.
3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu
przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na
warunkach podanych w jego opisie.
4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich
(PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta
Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się
pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
6. Zamówienia można składać:
o poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep
Alezabawkowo.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok,
o telefonicznie pod numerem telefonu: +48 536 053 629.
7. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.
8. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i
akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
9. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od
9:00 do 21:00 w dni robocze. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 16:00 w soboty,
niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
10. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą
realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego
Produktu.


§4
ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY


1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta
Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami, zgodnie z § 3 pkt 6 oraz 8.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji powoduje związanie Klienta jego
Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje
poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
4. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji zawiera:
o potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
o formularz odstąpienia od umowy,
o niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 zostaje zawarta
Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu - faktura w formie
elektronicznej. Na życzenie Konsumenta przesyłana jest faktura w formie papierowej.


§5
SPOSOBY PŁATNOŚCI


1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
o Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
o Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
o Płatnośći online
o BLIK
o Alior Raty
2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy
numer: 26 1950 0001 2006 0061 9342 0001 (Idea Bank) UNIKOD - Grzegorz Buława,
Sopotnia Wielka 240, 34-340 Jeleśnia. W tytule przelewu należy wpisać "Zamówienie nr........".
3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
4. W przypadku płatności kartą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji
transakcji.
5. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta
kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty
płatniczej Zamawiającego.
6. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności lub karty
kredytowej Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne
serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego
przelewu z wybranych polskich banków.
7. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni
roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
8. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.


§6
KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU


1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione
od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
2. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy
Produktu przez przewoźnika:
o Czas kompletowania Produktu wynosi od 1 do 3 dni roboczych.
o Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym
tj. od 1 do 3 dni roboczych (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z
wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
3. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firmy
kurierskiej.


§7
REKLAMACJA PRODUKTU


1. Reklamacja z tytułu gwarancji.
o Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta
obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
o Okres gwarancji dla Produktów wynosi 24 miesiące i jest liczony od dnia dostarczenia
Produktu do Klienta.
o Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu: faktura.
o Gwarancja nie wyłącza uprawnień Konsumenta wynikających z rękojmi za wady
fizyczne i prawne Produktu, określone w Kodeksie cywilnym.
2. Reklamacja z tytułu rękojmi.
o Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego
Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w
ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
o Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego
żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
sklep@alezabawkowo.pl lub pisemnie na adres: Sopotnia Wielka 240, 34-340
Jeleśnia.
o W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak
najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności
rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje
znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
o Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres ustalony wcześniej
ze Sprzedawcą.
o Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
o W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji
w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W
związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca
pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
o Odpowiedź na reklamację jest przekazywana Konsumentowi na papierze lub innym
trwałym nośniku.


§8
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


1. Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem, który
zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne
oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie
udostępnionego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępne do pobrania na
stronie sklepu Alezabawkowo.pl. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest
uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub
przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie
później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował,
że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego
upływem.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres
ustalony wcześniej ze Sprzedawcą.
3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem
korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania Produktu.
4. Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami
jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że
Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z
żadnymi kosztami.
5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób
dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu
Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może
wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy
z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego,
które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponosi
jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
8. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w
którym Konsument objął Produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia
umowy.
9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w
wypadku Umowy Sprzedaży:
o w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb,
o w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu,
o w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na
swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
o w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni
usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed
rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci
prawo odstąpienia od umowy.
10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi
(Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego
zobowiązania w terminie ściśle określonym.


§9
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)


1. W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących
Konsumentami.
2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem
niebędącym Konsumentem w terminie 14 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od
Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie
Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami
udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty
części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności
oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub
uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania
przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi
odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu
przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w
przewozie przesyłki.
5. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący
Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy
przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub
uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia
odpowiedzialności przewoźnika.
6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem
natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu
Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.


§10
RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH


1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich
jak:
o zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
o prowadzenie Konta w Sklepie,
o Newsletter,
o System Opinii,
o System Lojalnościowy.
2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na
warunkach określonych w Regulaminie.
3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych.
Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.


§11
WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH


1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 10 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę
jest nieodpłatne.
2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
o umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w
Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.
o umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia
Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą
złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
o umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera
zawierana jest na czas nieoznaczony.
o umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczeniu Opinii
zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia Opinii
albo zaprzestania jej zamieszczania przez Usługobiorcę.
o umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Systemu
Lojalnościowego zawierana jest na czas nieoznaczony.
3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym
posługuje się Usługodawca:
o komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
o dostęp do poczty elektronicznej,
o przeglądarka internetowa,
o włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i
dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności
intelektualnej osób trzecich.
5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.


§12
REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH


1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu
Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
sklep@alezabawkowo.pl.
2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności
dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia
nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą
rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie
14 dni od momentu zgłoszenia.
4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy
podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.


§13
WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH


1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
o Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze
ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).
o Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez
wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@alezabawkowo.pl.
o Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o
charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza
Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po
bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem
odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia
złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
o Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w
każdym czasie w drodze porozumienia stron.


§14
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA


1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem Alezabawkowo.pl
korzystają z ochrony prawno-autorskiej i (z zastrzeżeniem § 14 pkt 3 oraz elementów
zamieszczanych przez Usługobiorców, wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia
praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Grzegorza Buława wykonującego
działalność gospodarczą pod firmą UNIKOD – Grzegorz Buława, wpisaną do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez
ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do
doręczeń: Sopotnia Wielka 240, 34-340 Jeleśnia, NIP: 553-216-87-60, REGON: 240720754,
adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@alezabawkowo.pl, numer telefonu:
+48 536 053 629. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną
Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony Alezabawkowo.pl ,
bez zgody Usługodawcy.
2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy,
któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony Alezabawkowo.pl
stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje
odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie
internetowej Sklepu pod adresem Alezabawkowo.pl należą do ich właścicieli i są używane
wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi.
Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod
adresem Alezabawkowo.pl użyte są w celach informacyjnych.


§15
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w
miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa
polskiego.
3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą
rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia
sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli
jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron,
spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego
paragrafu.
4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
o Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem)
będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z
przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43,
poz. 296 ze zm.).
o Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem)
niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze
względu na siedzibę Usługodawcy.
5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów
rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania
reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd
polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej
http://uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów
Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny
jest na stronie internetowej: http://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może
skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub
organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania
reklamacyjnego jest bezpłatne.
6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za
pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod
adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Regulamin sklepu w wersji do pobrania znajduje się TUTAJ